EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Når Ulla-Førrefondet tildeler midler til foretak, må tildelingen overholde reglene i gruppeunntaksforordningen (GBER). Søkerne må sette seg inn i GBER-reglene før søknad sendes.

Ulla-Førrefondet er underlagt statsstøtteregelverket ved tildeling av midler.

Formålet med regelverket er å sikre like konkurransevilkår og like regler om offentlig støtte i EØS-området. At enkelte virksomheter mottar en økonomisk fordel, kan vri konkurransen og påvirke samhandelen. Reglene bidrar dermed til å sikre likebehandling av virksomhetene.

Foretaksbegrepet

Statsstøttereglene kommer bare til anvendelse når støtten gis til “foretak”. I denne sammenheng må foretaksbegrepet vurderes funksjonelt, med utgangspunkt i om den aktuelle søkeren driver “økonomisk virksomhet” etter EØS-avtalen. For eksempel vil et universitet, som hovedregel, ikke være å betrakte som et “foretak”. Universitetet kan likevel regnes som et foretak i tilfeller hvor en konkurrerer med andre virksomheter om oppdrag.

Informasjon om foretaksbegrepet (PDF, 97 kB)

Gruppeunntaksforordningen

Dersom Ulla-Førrefondet tildeler midler til foretak, vil tildelingen måtte overholde reglene i gruppeunntaksforordningen (ofte omtalt som “GBER”). Slike tildelinger må være søknadsbaserte. 

 • Ulla-Førrefondet er innmeldt under følgende støtteområder og artikler i GBER. Det betyr at det kan søkes om støtte til kostnader som fremgår av disse artiklene. Øvrige vilkår som fremgår av artiklene, må også være oppfylt for at styret skal kunne innvilge en søknad. 
 • Investeringsstøtte til SMBer (Artikkel 17)
 • Støtte til forskning og utviklingsprosjekter (Artikkel 25)
 • Investeringsstøtte til forskningsinfrastrukturer (Artikkel 26)
 • Støtte til innovasjonsklynger (Artikkel 27)
 • Innovasjonsstøtte til SMBer (Artikkel 28)
 • Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon (Artikkel 29)
 • Støtte til forskning og utvikling i fiskeri- og akvakultursektoren (Artikkel 30)
 • Investeringsstøtte til høyeffektiv kraftvarme (Artikkel 40)
 • Investeringsstøtte til fremming av energi fra fornybare kilder (Artikkel 41)
 • Investeringsstøtte til energiinfrastruktur (Artikkel 48)
 • Investeringsstøtte til lokale infrastrukturer (Artikkel 56)

Det påpekes at maksimalt støttebeløp og maksimal støttesats av støtteberettigede kostnader varierer under de ulike artikler.

Beskrivelse av artikler i GBER (DOCX, 51 kB)

Dokumentet inkluderer også maksimalgrensene for støttebeløp og støttesats.

Tildelinger som ikke er til foretak, trenger imidlertid ikke å gjøres i tråd med GBER.

Artikkelliste