Slik søker du

Ulla-Førrefondet lyser ut 35 millioner kroner til grønn omstilling av næringslivet og høyere utdanning i Rogaland.

Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med

 • grønn omstilling av næringsliv
 • utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette.

Midlene skal i all hovedsak nyttes til å fremme omfattende, langsiktige prosjekter.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september.

Søk støtte gjennom Ulla-Førrefondet

Hvem kan søke om tilskudd?

 • Private og offentlige virksomheter
 • Sammenslutninger av private og offentlige virksomheter
 • Nettverk og klynger

Hvem kan ikke søke om støtte?

 • Foretak i økonomiske vanskeligheter
 • Foretak som ikke har oppfylt et krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning av EFTAs overvåkningsorgan der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked

Hva kan det søkes støtte til?

 • Det kan søkes om minimum 2 millioner kroner i støtte til prosjekter
 • Prosjekter som faller inn under fondets formål
 • Det kan ikke gis støtte til ordinær drift av organisasjon, foretak eller bedrift, eller til å oppfylle krav fra myndigheter
 • Det kan kun søkes om støtte til prosjekter som ikke er påbegynt før søknad om støtte er inngitt, eller før styret beslutter å tildele midler etter eget initiativ

Krav til søknaden

For å skrive en god søknad til Ulla-Førrefondet, er et satt opp noen retningslinjer for hvilke punker, og beskrivelse av disse, som bør inngå i søknadsbrevet.

Søknadsbrev

Søknaden skal inneholde:

 • Navn og størrelsen (antall ansatte, årlig omsetning etc.) på søkeren
 • Søknadssum
 • En beskrivelse av prosjektet, herunder dets lokalisering, mål, milepæler og varighet
 • Informasjon om annen offentlig støtte til prosjektet
 • Dersom søkeren er et foretak, må søknaden vise til en artikkel i GBER som søknaden baserer seg på, og redegjøre for hvorfor prosjektet faller inn under den aktuelle støttekategorien.
 • I tillegg til søknaden, skal det legges ved søknadsbrev.

Se retningslinjer for søknadsbrev som nettsidetekst

Last ned retningslinjer for søknadsbrev (DOCX, 48 kB)

Budsjett

Budsjettet skal inneholde:

 • Budsjett på følgende kostnadstyper og finansiering:
  • Personal- og indirekte kostnader
  • Innkjøp av tjenester
  • Utstyr
  • Andre driftskostnader
 • Finansieringsplan, inkludert egenfinansiering og annen privat og offentlig finansiering.

Last ned budsjettmal (XLSX, 125 kB)

Vurderingskriterier

Styret består av fem medlemmer der Rogaland fylkeskommune oppnevner tre og Lyse og SKL ett hver. Styret vurderer søknader etter

 • prosjektets relevans i forhold til fondets formål
 • gjennomførbarhet og kvalitet
 • langsiktighet

Styrets beslutning om tildelinger er endelig.

Konfidensialitet

Offentlighetsloven kommer ikke til anvendelse for søknader til Ulla-Førrefondet. Eventuelle innsynsbegjæringer til fondet behandles i tråd med prinsippene i offentlighetsloven §13 jfr Fvl §13.1 Opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Ved innsending av søknad aksepterer du at søknaden kan bli delt med andre aktører i virkemiddelapparatet. 

EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Ulla-Førrefondet er underlagt statsstøtteregelverket ved tildeling av tilskuddsmidler. Når Ulla-Førrefondet tildeler midler til foretak, vil tildelingen måtte overholde reglene i gruppeunntaksforordningen (GBER). Det påpekes at søkerne må sette seg inn i GBER reglene før søknad sendes, og at søker oppgir hvilket artikkelnummer i henhold til  GBER søknaden faller inn under.

Viktig informasjon om EØS-avtalens statsstøtteregelverk