Retningslinjer for søknadsbrev

For å skrive en god søknad til Ulla-Førrefondet, er et satt opp noen retningslinjer for hvilke punker, og beskrivelse av disse, som bør inngå i søknadsbrevet.

Del 1: Prosjektets relevans i forhold til fondets formål

Hvordan svarer prosjektet til fondets formål, som et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringslivet og utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette.

1.1 Overordnet idé

Beskriv visjonen for verdiskaping, som er utgangspunktet for prosjektet. Hvilke behov skal dekkes, hvilke nye muligheter skal realiseres, og/eller hvilke problemer/utfordringer skal løses?

Beskriv vesentlige nyhetselementer i prosjektet og hvordan dette representerer noe nytt for bedriften(e) i prosjektet og markedet, både nasjonalt og internasjonalt. Sammenlign med eksisterende situasjon, for eksempel konkurrerende løsninger, slik at det som er nytt kommer klart og tydelig frem.

Beskriv og begrunn hvordan prosjektet kan bidra til nye løsninger eller skape nye markedsmuligheter i en nasjonal og internasjonal sammenheng.

1.2 Miljø- og verdiskapingseffekt

Verdiskapingspotensialet er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene av prosjektet (for eksempel i form av ny omsetning, reduserte kostnader og økt produktivitet) etter gjennomført industrialisering og/eller kommersialisering på grunnlag av de resultatene dere oppnår. I dette punktet skal dere beskrive det samlede verdiskapingspotensialet innovasjonen vil ha for alle bedriftene som er med i prosjektet, og dessuten kort beskrive hver enkelt bedrifts verdiskapingspotensial.

Gitt forventet verdiskaping i forlengelsen av prosjektet, redegjør for hvordan prosjektet kan bidra til en sannsynlig og vesentlig positiv effekt innenfor en eller flere sentrale bærekrafts utfordringer, uten at det oppstår skadevirkninger på andre områder.

1.3 Hvorfor Ulla-Førre tilskudd?

I Norge finnes det mange støtteordninger hos primært Fylkeskommune, Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge til utviklingsprosjekt. Styret i Ulla-Førrefondet vil prioritere prosjekter som ikke kvalifiserer til støtte i andre tilskuddsordninger/virkemidler.

Hvorfor passer IKKE prosjektet inn hos noen av disse aktørene? Det kan være typisk forhold knyttet til prosjektstruktur/innretning som ikke passer inn hos andre aktører, at prosjektet havner mellom programplaner, eller at det ikke finnes støtteordninger.

1.4 Har støtten insentiveffekt?

Søker kan bare motta støtte dersom støtten har insentiveffekt (jf. GBER artikkel 6). Dette innebærer i korte trekk at søker må bevise at prosjektet ikke vil bli gjennomført uten støtte fra Ulla-Førrefondet. Dersom søker er en SMB er det tilstrekkelig med en erklæring om at aktiviteter beskrevet i prosjektplanen ikke er igangsatt. Dersom søker er et stort foretak, må søker i tillegg dokumentere at støtten vil medføre ett eller flere av følgende forhold:

 • at prosjektets omfang øker betydelig,
 • at det samlede beløpet som støttemottakeren har brukt på prosjektet vil øke betydelig, eller
 • at fullføringen av prosjektet vil gå betydelig raskere

Det forventes at søker begrunner hvorfor ett av disse forholdene foreligger, og at det dokumenteres gjennom fremlegges dokumentasjon (eks. styreprotokoller, morselskapsgarantier, eller lignende).

Del 2: Gjennomføring

2.1 Prosjektbeskrivelse

Gjør det klart hva prosjektet dreier seg om: eksempelvis nye eller endrede produkter/tjenester, nye eller endrede metoder eller prosesser for produksjon/leveranse/distribusjon eller nye eller endrede forretningsmodeller.

 • Formuler et konkret og etterprøvbart hovedmål prosjektet, dvs. til resultatene som dere forventer i løpet av prosjektperioden.
 • Formuler punktvis også etterprøvbare delmål som leder frem til hovedmålet. Om det er formålstjenlig for prosjektstrukturen, kan godt hver arbeidspakke i videre beskrivelse stilles opp med hvert sitt delmål (altså ett delmål pr. arbeidspakke).

Det er viktig at det fremgår klart hvilke resultater som forventes, og at det er resultatet som har en nyhetsverdi. (Nyhetsverdi defineres her til at det er en forbedring av det som finnes tilgjengelig i markedet/bransjen idag).

2.2 Prosjektutfordringer

 • Beskriv de sentrale utfordringene prosjektet tar sikte på å løse og avgrens problemstillingen, slik at behovet for å utvikle ny kunnskap eller ny teknologi fremgår tydelig.
 • Beskriv spesielle forhold (Risiko knytte til utvikling eller teknologi) som kan gjøre det vanskelig å nå målene for prosjektet.

2.3 Prosjektplan

2.3.1 Hovedaktiviteter/arbeidspakker i prosjektet

Hovedaktiviteter/arbeidspakker i prosjektet
Nummer Arbeidspakke Faglig innhold 
H1  Tittel Beskriv hva arbeidspakkens leveranse er, hvordan dere løser utfordringene (6) knyttet til denne arbeidspakken (metode/fremgangsmåte), hvorfor akkurat denne metoden er valgt, og hvilke partnere og leverandører beskrevet i 4 som deltar i arbeidspakken
H2  Tittel Beskriv hva arbeidspakkens leveranse er, hvordan dere løser utfordringene (6) knyttet til denne arbeidspakken (metode/fremgangsmåte), hvorfor akkurat denne metoden er valgt, og hvilke partnere og leverandører beskrevet i 4 som deltar i arbeidspakken
H3  Tittel Beskriv hva arbeidspakkens leveranse er, hvordan dere løser utfordringene (6) knyttet til denne arbeidspakken (metode/fremgangsmåte), hvorfor akkurat denne metoden er valgt, og hvilke partnere og leverandører beskrevet i 4 som deltar i arbeidspakken

2.4 Kritiske milepæler for FoU-aktiviteten

Beskriv nærmere de viktigste milepæler som er angitt i tabellen "Hovedaktiviteter og milepæler i prosjektperioden" i søknadsskjemaet.

Viktigste milepæler i prosjektet - del 1
Arbeidspakke År 1 - første halvår År 1 - andre halvår År 2 - første halvår År 2 - andre halvår År 3 - første halvår År 3 - andre halvår
H1 - tittel
H2 - tittel
H3 - tittel
Viktigste milepæler i prosjektet - del 2
Milepæl Beskrivelse
M1 Beskriv milepæl - skriv måned og plasser referansenr M.X på riktig arbeidspakke/halvår over
M2 Beskriv milepæl - skriv måned og plasser referansenr M.X på riktig arbeidspakke/halvår over
M3 Beskriv milepæl - skriv måned og plasser referansenr M.X på riktig arbeidspakke/halvår over
M4 Beskriv milepæl - skriv måned og plasser referansenr M.X på riktig arbeidspakke/halvår over
M5 Beskriv milepæl - skriv måned og plasser referansenr M.X på riktig arbeidspakke/halvår over

2.5 Prosjektdeltakere og samarbeidskonstellasjon.

Prosjektpartnere som utfører og/eller finansierer aktiviteter i prosjektet

Gi en oversikt over virksomhetene/organisasjonene som skal delta i prosjektet, og beskriv kort hver av disse partnernes rolle og interesser i prosjektet. Ta med alle prosjektpartnere som vil utføre og/eller finansiere oppgaver i vesentlig omfang. Gruppér og beskriv prosjektdeltagerne.

Del 3: Langsiktighet, virkninger og effekter

Plan for implementering og utnyttelse av resultater

3.1 Realisering av verdiskaping

Når prosjektet er over - eventuelt underveis i prosjektet - skal dere realisere resultatene og verdiskapingspotensialet beskrevet i del 1, punkt 3. I dette avsnittet skal prosjektansvarlig skissere en plan og strategi. (for nytt produkt/ny tjeneste, for nye forretningsmodeller, nye produksjonsprosesser eller andre resultater).

Planen skal omfatte både tiltak som gjennomføres parallelt med aktivitetene (for eksempel for å ta i bruk resultater som oppnås underveis), og planer for videre implementering etter at dette prosjektet er avsluttet. Aktuelle stikkord:

 • håndtering av immaterielle rettigheter
 • vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
 • behov og planer for investeringer
 • behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
 • behov for utvikling av forretningsmodeller.   

Angi viktige milepæler eller beslutningspunkter, gjerne illustrert med Gant-diagram eller lignende. 

3.2 Regional relevans og samfunnsøkonomisk nytteverdi

Beskriv hvilken betydning prosjektets resultater kan ha utover nytte for bedriftspartnerne, for eksempel for andre deler av næringslivet, brukere og kunder, for FoU-miljøers kompetanseutvikling eller for samfunnet for øvrig. Og hvilken strategisk betydning eller relevans har det for Rogaland.