Lyser ut 36 millioner kroner i 2021

Prosjekter relatert til grønn omstilling i næringslivet og utvikling av høyere utdanning kan nå søke støtte fra Ulla-Førrefondet.  36 millioner kroner skal deles ut til høsten.

Ulla-Førrefondet har i denne utlysningsrunden satt av inntil 36 millioner kroner til arbeid med grønn omstilling av næringslivet og utvikling av høyere utdanning i Rogaland. Søknadsfristen er 1. september. Ulla-Førrefondet eies av Lyse, Sunnhordland Kraftlag og Rogaland fylkeskommune. Fondet er på nær 150 millioner kroner.

Første ordinære tildeling

– Dette er noe mange har ventet på. Vi er derfor stolte av å kunne meddele at en siste endring av Ulla-Førreavtalen nå er på plass, og at fondet er klar for utlysning av sin første ordinære tildelingsrunde. Styret ser frem til å komme i gang med arbeidet og håper på mange sterke søknader både innen grønn omstilling og høyere utdanning, sier Ulla-Førrefondets styreleder Torkel Myklebust.

Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringsliv og utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette. Midlene skal i all hovedsak nyttes til å fremme omfattende, langsiktige prosjekter.

Om Ulla-Førrefondet

Ulla-Førrekraftverkene ble bygd ut i løpet av 1974-1988 og er det største vannkraftanlegget i Nord-Europa. Staten vedtok at Rogaland fylkeskommune skulle overta 15 prosent av rettighetene til anlegget. Rogaland fylkeskommune valgte å overlate de kontraktsmessige rettighetene og forpliktelsene til to lokale kraftverk, Lyse og Haugesund elektrisitetsverk (nå Sunnhordland Kraftlag, SKL). I henhold til avtalen mellom de tre partene har kraftselskapene fra 2010 avsatt vederlaget til et særskilt fond som skal disponeres i fellesskap mellom de tre eierne.

Hvem kan søke om støtte? 

 • Private og offentlige virksomheter
 • Sammenslutninger av private og offentlige virksomheter
 • Nettverk og klynger

Hva kan det søkes støtte til?

 • Det kan søkes om minimum 2 millioner kroner i støtte til prosjekter
 • Prosjekter som faller inn under fondets formål
 • Det kan ikke gis støtte til ordinær drift av organisasjon, foretak eller bedrift, eller til å oppfylle krav fra myndigheter
 • Det kan kun søkes om støtte til prosjekter som ikke er påbegynt før søknad om støtte er inngitt, eller før styret beslutter å tildele midler etter eget initiativ

Hvem kan ikke søke støtte?

 • Foretak i økonomiske vanskeligheter
 • Foretak som ikke har oppfylt et krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning av EFTAs overvåkningsorgan der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked

Vurderingskriterier

Styret består av fem medlemmer der Rogaland fylkeskommune oppnevner tre og Lyse og SKL ett hver. Styret vurderer søknader etter

 • Prosjektets relevans i forhold til fondets formål
 • Gjennomførbarhet og kvalitet
 • Langsiktighet

Styrets beslutning om tildelinger er endelig.

Retningslinjer for søknad til Ulla-førrefondet 

Til toppen