Slik søker du

Ulla-Førrefondet lyser ut 36 millioner kroner til grønn omstilling av næringslivet og høyere utdanning i Rogaland.

Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med

 • grønn omstilling av næringsliv
 • utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette.

Midlene skal i all hovedsak nyttes til å fremme omfattende, langsiktige prosjekter.

Søknadsfrist 1. september

Søknadsskjema

Hvem kan søke om tilskudd?

 • Private og offentlige virksomheter
 • Sammenslutninger av private og offentlige virksomheter
 • Nettverk og klynger

Hvem kan ikke søke om støtte?

 • Foretak i økonomiske vanskeligheter
 • Foretak som ikke har oppfylt et krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning av EFTAs overvåkningsorgan der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked

Hva kan det søkes støtte til?

 • Det kan søkes om minimum 2 millioner kroner i støtte til prosjekter
 • Prosjekter som faller inn under fondets formål
 • Det kan ikke gis støtte til ordinær drift av organisasjon, foretak eller bedrift, eller til å oppfylle krav fra myndigheter
 • Det kan kun søkes om støtte til prosjekter som ikke er påbegynt før søknad om støtte er inngitt, eller før styret beslutter å tildele midler etter eget initiativ

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Navn og størrelsen (antall ansatte, årlig omsetning etc.) på søkeren
 • Søknadssum
 • En beskrivelse av prosjektet, herunder dets lokalisering, mål, milepæler og varighet
 • Gjennomføringsplan
 • En redegjørelse for hvorfor prosjektet faller inn under Ulla-Førrefondets formål
 • Informasjon om annen offentlig støtte til prosjektet
 • Dersom søkeren er et foretak, må søknaden vise til en artikkel i GBER som søknaden baserer seg på, og redegjøre for hvorfor prosjektet faller inn under den aktuelle støttekategorien.
 • Budsjett på følgende kostnadstyper og finansiering:
  • Investeringskostnader
  • Personalkostnader
  • Utstyrskostnader
  • Driftskostnader
 • Finansieringsplan, inkludert egenfinansiering og annen privat og offentlig finansiering.

Vurderingskriterier

Styret består av fem medlemmer der Rogaland fylkeskommune oppnevner tre og Lyse og SKL ett hver. Styret vurderer søknader etter

 • Prosjektets relevans i forhold til fondets formål
 • Gjennomførbarhet og kvalitet
 • Langsiktighet

Styrets beslutning om tildelinger er endelig.

EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Ulla-Førrefondet er underlagt statsstøtteregelverket ved tildeling av tilskuddsmidler. Når Ulla-Førrefondet tildeler midler til foretak, vil tildelingen måtte overholde reglene i gruppeunntaksforordningen (GBER).

Det påpekes at søkerne må sette seg inn i GBER reglene før søknad sendes og at søker om aktuelt oppgir hvilket artikkelnummer ihht. GBER søknaden faller inn under.

Viktig informasjon om EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Til toppen