Slik søker du

Ulla-Førrefondet lyser i 2024 ut inntil 25 millioner kroner til grønn omstilling av næringslivet og høyere utdanning i Rogaland. Sjekk kravene under og se om dere kan søke støtte fra fondet. 

Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med

 • grønn omstilling av næringsliv
 • utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 2. september 2024.

Søknadskjema

Hvem kan søke om tilskudd?

 • private og offentlige virksomheter
 • sammenslutninger av private og offentlige virksomheter
 • nettverk og klynger

Virksomheten som søker må være registrert i og ha nedslagsfelt i Rogaland. 

Hvem kan ikke søke om støtte?

 • foretak i økonomiske vanskeligheter
 • foretak som ikke har oppfylt et krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning av EFTAs overvåkningsorgan der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked

Hva kan det søkes støtte til?

 • prosjekter som faller inn under fondets formål
 • omfattende og langsiktige prosjekter

Det må søkes om minimum to millioner kroner i støtte.

Fondet gir ikke støtte til 

 • ordinær drift av organisasjon, foretak eller bedrift, eller til å oppfylle krav fra myndigheter
 • prosjekter som er påbegynt før søknad om støtte er inngitt, eller før styret beslutter å tildele midler etter eget initiativ

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde forsidebrev, prosjektbeskrivelse, budsjett og CV for prosjektleder for å bli vurdert. Bedrifter må levere inn siste tilgjengelige årsregnskap. 

Vurderingskriterier

Følgende blir vektlagt når fondets styre vurderer søknadene:

 • prosjektets relevans i forhold til fondets formål
 • gjennomførbarhet og kvalitet
 • virkninger og effekter av prosjektet
 • langsiktighet ved prosjektet
 • om søkeren og eventuelle samarbeidspartnere har riktig kompetanse og erfaring til å gjennomføre prosjektet

Styrets beslutning om tildelinger er endelig og kan ikke påklages. 

Konfidensialitet

Offentlighetsloven kommer ikke til anvendelse for søknader til Ulla-Førrefondet. Eventuelle innsynsbegjæringer til fondet behandles i tråd med prinsippene i offentlighetslovens paragraf 13, jfr. Fvl §13.1 om taushetsplikt. 

Ved innsending av søknad aksepterer du at søknaden kan bli delt med andre aktører i virkemiddelapparatet.

EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Ulla-Førrefondet er underlagt statsstøtteregelverket ved tildeling av tilskuddsmidler. Når Ulla-Førrefondet tildeler midler til foretak, vil tildelingen måtte overholde reglene i gruppeunntaksforordningen (GBER). Det påpekes at søkerne må sette seg inn i GBER-reglene før søknaden sendes, og søker oppgir selv hvilket artikkelnummer i henhold til GBER søknaden faller inn under. 

Viktig informasjon om EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Kontaktpersoner

Trude Frøyland
Rådgiver i Rogaland fylkeskommune
E-post: trude.froyland@rogfk.no 
Telefon: 97 71 22 34  

Mette Fossan
Næringssjef i Rogaland fylkeskommune
E-post: mette.fossan@rogfk.no
Telefon: 91 12 83 57